Inspektor nadzoru budowlanego
Żyrardów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw kontroli budów i robót budowlanych
brak

Warunki pracy

Narzędzia i materiały pracy: praca z wykorzystaniem komputera, praca w terenie - wyjazdy służbowe. Możliwość korzystania w budynku z windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie działalności kontrolnej co do prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych, w zakresie zgodności z przepisami wraz ze sporządzaniem protokołów z kontroli/oględzin
 • wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych w zakresie oceny zgodności wykonywanych/wykonanych robót budowlanych z obowiązującymi przepisami oraz stosowanych materiałów budowlanych pod kątem ich dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym przygotowywanie projektów decyzji, postanowień oraz pism
 • bezpośredni kontakt z interesantami, uczestnikami procesu budowlanego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne
 • uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak techniczne
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • staranność, rzetelność, dyspozycyjność, samodzielność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • dokument potwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: nabór na wolne stanowisko pracy.
Ogłoszenie dot. naboru na stanowisko pracy w wymiarze 0.5 etatu, niemniej jednak zastrzegam sobie możliwość w ramach pozyskania dodatkowych środków na zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu.

Inspektor nadzoru budowlanego

Żyrardów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna