Inspektor nadzoru budowlanego
Rybnik
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rybnika

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika

Warunki pracy

Praca biurowa związana z wyjazdami na kontrole (miasto Rybnik i powiat rybnicki) w czasie których możliwe jest działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, praca na wysokości oraz kierowaniem pojazdem służbowym i stresem. Praca poza siedzibą urzędu-wyjazdy na kontrole.
Praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego (czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie), kserokopiarki i innych urządzeń biurowych; samochód; urządzenia pomiarowe: m.in. dalmierz, miara.
Praca w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na I piętrze budynku- występują bariery architektoniczne, brak podjazdów, brak windy oraz brak dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie inspekcji budów i innych obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego
 • prowadzenie inspekcji w zakresie właściwości utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstawania katastrof budowlanych
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • prowadzenie tematycznych akcji kontrolnych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie oddawania obiektów do użytkowania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • uprawnienia budowlane
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • mile widziane doświadczenie w administracji publicznej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopię uprawnień budowlanych
 • kopię prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentów (np. świadectwo pracy) potwierdzających doświadczenie w administracji publicznej

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-24
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika
  ul. Białych 7 (I piętro, pok. 104)
  44-200 Rybnik

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie (decyduje data wpływu do kancelarii Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika) nie będą brane pod uwagę. List motywacyjny oraz każde z oświadczeń mają być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i/lub testu. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (32) 4222658. Informacja o godzinach pracy inspektoratu umieszczona jest na stronie www.rybnik.pinb.pl Oferty odrzucone zostaną zniszczone.
Wynagrodzenie zasadnicze obliczone wg kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na rok 2018 z 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 291) przy uwzględnieniu mnożnika określonego stosownie do treści załącznika nr 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 807) oraz dodatek za wysługę lat od wynagrodzenia zasadniczego, odpowiedni do zaliczonego okresu pracy. Stanowisko inspektora nadzoru budowlanego zostało zaliczone do grupy stanowisk wspomagających w służbie cywilnej na podstawie załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia.
Metody i techniki naboru:
1. weryfikacja formalna
2. analiza merytoryczna aplikacji
3. rozmowa kwalifikacyjna i/lub test z posiadanej wiedzy w zakresie aktów prawnych, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor nadzoru budowlanego

Rybnik

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna