Inspektor nadzoru budowlanego
Gniezno
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gnieźnie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Wydział inspekcji i kontroli

Warunki pracy

Praca poza siedzibą urzędu polegająca na prowadzeniu oględzin w terenie, kontroli obiektów i prowadzonych robót budowlanych ( w tym praca na wysokości). Kontakt z uczestnikami procesu budowlanego. Praca w biurze przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Prowadzenie postępowań w sprawach rozpoczęcia i zakończenia budowy. Kierowanie pojazdem służbowym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zadań kontrolno-inspekcyjnych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego, w tym kontrola budów i obiektów budowlanych.
 • prowadzenie postepowań w sprawach rozpoczęcia i zakończenia budowy.
 • obsługa prawna inspektoratu celem udzielenia wyjaśnień lub doradztwa prawnego w zakresie prawa budowlanego i rozporządzeń pochodnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne na kierunku budowlanym
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • prawa jazdy kat. b
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów prawa budowlanego, kodeksu postepowania administracyjnego oraz warunków technicznych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-13
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. Tadeusza Kościuszki 7
  62-200 Gniezno

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego".
Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezatrudnionych podlegać będą zniszczeniu.

Inspektor nadzoru budowlanego

Gniezno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna