Inspektor nadzoru budowlanego

Dodano: 07.02.2020
Inspektor nadzoru budowlanego
Bolesławiec
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego w Bolesławcu .
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 2 59-700 Bolesławiec

Warunki pracy

Praca poza siedzibą Inspektoratu polegająca na prowadzeniu oględzin w terenie,
kontroli obiektów i prowadzonych robót budowlanych (praca na wysokości).
Praca w biurze przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
Stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, spełnia wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy.
Bezpośredni kontakt z klientami konieczna komunikatywność i odporność na stres.
Nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.
Siedziba Inspektoratu znajduje się w budynku na I piętrze.
Budynek nie spełnia wymogów dotyczących wind oraz toalet dla niepełnosprawnych zlokalizowanych na I piętrze.
Wejście główne do budynku przystosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych - podjazd dla niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane zastrzeżonych do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
 • wykonywanie czynności inspekcyjno - kontrolnych w zakresie kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych oraz prawidłowości przebiegu procesu budowlanego w tym kontrole budów i obiektów budowlanych
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i postanowień
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach samowoli budowlanej oraz samowolnego wykonywania robót budowlanych
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych i przygotowanie projektów decyzji w tym zakresie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych 
<br>
<br>
<br>
 • uprawienia budowlane
 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera MS Office
 • odporność na stres
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • prawo jady kat. B
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowy
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenie w administracji publicznej ( nadzór budowlany, administracja architektoniczno-budowlana ),
 • wykształcenie: wyższe wykształcenie wyższe budowlane
 • kompetencje w zakresie inicjatywy i samodzielności, skutecznej komunikacji, umiejętności współpracy w grupie, rzetelność, terminowość

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B
 • kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • • Wykształcenie: wyższe budowlane i pełne uprawnienia budowlane,

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu
  pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 2 , 59-700 Bolesławiec

  Dokumenty należy składać w kopertach zamkniętych z dopiskiem " nabór na stanowisko Inspektora nadzoru budowlanego"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do udziału w naborze zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o pracę, przy uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody, techniki, które będą stosowane podczas naboru to: weryfikacja formalna ofert, rozmowa kwalifikacyjna i / lub sprawdzian wiedzy

Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu.

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane ( liczy się data wpływu do PINB).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowane telefonicznie lub w przypadku braku kontaktu e-mailowo o kolejnych etapach naboru.
Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia o pracy można uzyskać pod
numerem telefonu 75 612 17 96 lub 75 612 17 97 od poniedziałku do piątku w godzinach od. 10.00- 14.00

Przewidywany początek zatrudnienia : 01.06.2020 r.

Inspektor nadzoru budowlanego
Bolesławiec