Inspektor nadzoru budowlanego

Dodano: 10.01.2020
Inspektor nadzoru budowlanego
Mońki
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mońkach

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw orzecznictwa i kontroli
PINB w Mońkach

Warunki pracy

praca w siedzibie inspektoratu; narzędzia i materiały pracy - komputer; wyjazdy na kontrole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego oraz Kodeks postępowania egzekucyjnego
 • przygotowanie projektów treści decyzji, postanowień i innych pism
 • prowadzenie właściwych rejestrów, archiwizacja dokumentów oraz sporządzanie sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe związane z budownictwem
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
 • wykształcenie: wyższe związane z budownictwem

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  19-100 Mońki, Al. Niepodległości 3
  pokój nr 10

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty prosimy składać w siedzibie organu nadzoru budowlanego w zaklejonych kopertach do dnia 31 marca 2020r. do godziny 14.00 z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem: "Oferta pracy na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego" osobiście lub za pośrednictwem poczty (w tym przypadku decyduje data wpływu do urzędu).
Oferty, które nie będą kompletne i które nie będą spełniać wymogów formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 857165400 w godzinach pracy urzędu.
Inspektor nadzoru budowlanego
Mońki