Inspektor nadzoru budowlanego
Bielsko-Biała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Bielskiego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw inspekcyjno-kontrolnych
PINB

Warunki pracy

Praca biurowa, praca w terenie.
Czynności kontrolne na terenie budowy i w obiektach budowlanych.
Bezpośredni kontakt z osobami uczestniczącymi w postępowaniach.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie projektów decyzji i postanowień
 • Udział w czynnościach inspekcyjnych, w celu stwierdzenia prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • Prowadzenie postępowań z zakresu właściwości organu
 • Współuczestnictwo w zakresie postępowań egzekucyjnych
 • Przygotowywanie niezbędnych danych z działalności stanowiska, w celu umożliwienia sporządzenia okresowych sprawozdań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe techniczno-budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej
 • umiejętność pracy z dokumentacją projektową
 • znajomość budowlanego procesu inwestycyjnego
 • znajomość przepisów prawa budowlanego i warunkow technicznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera
 • prawo jazdy kat.B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • rzetelność, staranność, odporność na stres
 • samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość
 • zdolnośc analitycznego myślenia, umiejętność argumentowania

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-06
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Aplikacja na stanowisko inspektora" należy składać: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Bielskiego (bud. B, II piętro, pok. 201 sekretariat)
  43-300 Bielsko-Biała
  ul. Piastowska 40

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty złożone nie będą zwracane.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr te. 33 8136 245 lub 33 8136 242.

Inspektor nadzoru budowlanego

Bielsko-Biała

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna