Inspektor nadzoru budowlanego
Piaseczno
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piasecznie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W ZAKRESIE WŁAŚCIWOŚCI ORGANU W TYM PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW POSTANOWIEŃ I DECYZJI, PRZEPROWADZENIE KONTROLI OBIEKTÓW ODDAWANYCH DO UŻYTKOWANIA ORAZ KONTROLI SKARGOWYCH.
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W PIASECZNIE

Warunki pracy

PRACA BIUROWA JEDNOZMIANOWA PRZY UŻYCIU KOMPUTERA POWYŻEJ 4 GODZIN KAŻDEGO DNIA ROBOCZEGO, KILKA RAZY W MIESIĄCU WYJAZDY SŁUŻBOWE NA TERENIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO, PODCZAS WYJAZDÓW KIEROWANIE SAMOCHODEM SŁUŻBOWYM, KONTAKT Z PETENTAMI W ZAKRESIE WYMAGAJĄCYM POKONANIA SYTUACJI STRESOWYCH, PRACA W BUDYNKU NA TRZECIM PIĘTRZE Z WINDĄ, STANOWISKO PRACY WYPOSAŻONE W NIEZBĘDNY SPRZĘT BIUROWY I KOMPUTEROWY.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W ZAKRESIE WŁAŚCIWOŚCI ORGANU W TYM PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW POSTANOWIEŃ I DECYZJI
 • PRZEPROWADZENIE KONTROLI OBIEKTÓW ODDAWANYCH DO UŻYTKOWANIA ORAZ KONTROLI SKARGOWYCH

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie BUDOWLANE LUB ADMINISTRACYJNE
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych, znajomość ustawy prawo budowlane i jej przepisów wykonawczych, znajomość trybu i reguł postępowania administracyjnego, prawo jazdy kategorii b
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE BEZ OGRANICZEŃ MILE WIDZIANE
 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-26
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W PIASECZNIE UL. CZAJEWICZA 2/4, 05-500 PIASECZNO

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NR TEL 22 750 66 95 WEW.114

Inspektor nadzoru budowlanego

Piaseczno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna