Inspektor nadzoru budowlanego
Bielsko-Biała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Bielskiego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw inspekcyjno-kontrolnych
PINB

Warunki pracy

Praca biurowa, praca w terenie.
Czynności kontrolne na terenie budowy i w obiektach budowlanych.
Bezpośredni kontakt z osobami uczestniczącymi w postępowaniach.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie projektów decyzji i postanowień
 • Udział w czynnościach inspekcyjnych, w celu stwierdzenia prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • Prowadzenie postępowań z zakresu wlaściwości organu
 • Współuczestnictwo w zakresie postępowań egzekucyjnych
 • Przygotowywanie niezbędnych danych z działalności stanowiska, w celu umożliwienia sporządzenia okresowych sprawozdań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe techniczno-budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu lub wykonawstwie
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej
 • umiejętność pracy z dokumentacją projektową
 • znajomość budowlanego procesu inwestycyjnego
 • znajomość przepisów prawa budowlanego i warunków technicznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej tj. w nadzorze budowlanym lub administracji architektoniczno-budowlanej
 • rzetelność, staranność, odporność na stres
 • samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość
 • zdolność analitycznego myślenia, umiejętność argumentowania

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlnej lub architektonicznej
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-29
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy na stanowisko inspektora" należy składać:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Bielskiego ,
  bud.B, II piętro, pok. 201 (sekretariat)
  43-300 Bielsko-Biała, Piastowska 40

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty złożone nie będą zwracane.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie.
Osoby nie zakwalifikowane nie będą informowane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 8136 245 lub 33 8136 242.

Inspektor nadzoru budowlanego

Bielsko-Biała

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna