Inspektor nadzoru budowlanego
Katowice
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
w Wydziale Inspekcji

Warunki pracy

- praca administracyjno – biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
w siedzibie Inspektoratu (na IX piętrze) oraz wykonywanie czynności kontrolnych
na terenie woj. śląskiego (konieczność prowadzenia samochodu służbowego kat. B),
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – windy, podjazd, toalety co drugie piętro.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w celu wydania rozstrzygnięcia przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budownictwa,
 • udział w postępowaniach wyjaśniających w sprawie przyczyn i okoliczności powstania katastrofy budowlanej,
 • obsługiwanie rejestrów spraw i ewidencji obiektów budowlanych,
 • kompletowanie i porządkowanie akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną celem ich wykorzystania w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, przekazania do odpowiednich organów oraz właściwej archiwizacji,
 • przygotowywanie okresowych informacji z działalności w terminach wyznaczonych przez Wojewódzkiego Inspektora, GUNB.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji lub w pracy biurowej.
 • Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie.
 • Prawo jazdy kategorii B.
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa budowlanego i dziedzin pokrewnych.
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce.
 • Umiejętności argumentowania i redakcyjne.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w organach nadzoru budowlanego lub w administracji architektoniczno - budowlanej.
 • wykształcenie: wyższe techniczne.
 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń.
 • Wiedza techniczna.
 • Umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych.
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzająca spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie uprawnień budowlanych bez ograniczeń.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (32) 606-33-08.
Wzory oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji do pobrania na stronie Inspektoratu pod treścią ogłoszenia („Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji”, „Oświadczenie wymagane w procesie rekrutacji na wolne stanowisko w służbie cywilnej”).
Proponowane wynagrodzenie brutto na stanowisku: płaca zasadnicza 3642,00 zł plus dodatek
za wieloletnią pracę (dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy
w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i wzrasta o 1% za każdy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego).
Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie.
Oferty po ukończonym naborze można odebrać w terminie 3 miesięcy, po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.

Inspektor nadzoru budowlanego

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna