Inspektor nadzoru budowlanego
Starogard Gdański
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu oraz praca w terenie.
Praca z wykorzystaniem komputera, kserokopiarki i innych urządzeń biurowych, aparatu fotograficznego, przyrządów pomiarowych oraz samochodu służbowego w terenie.
Praca w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na I piętrze budynku.
Budynek nie posiada windy oraz nie posiada toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.
Oświetlenie naturalne i sztuczne.
Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w PINB z wykonywaniem zadań tożsamych pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które pracownik będzie wykonywać w ramach obowiązków służbowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kontroli i oględzin budów, robót budowlanych i obiektów budowlanych.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych.
 • Prowadzenie ewidencji i przygotowywanie sprawozdań i informacji.
 • Sprawdzanie projektów, książek obiektów budowlanych itp. dokumentacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe ogólnobudowlane.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji rządowej lub samorządowej.
 • Uprawnienia budowlane.
 • Umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych i pomiarowych.
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Prawo jazdy kategorii B.
 • Komunikatywność.
 • Samodzielność.
 • Stan zdrowia umożliwiający prowadzenie kontroli budów, obiektów budowlanych i robót budowlanych.
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność poprawnego komunikowania się w mowie i piśmie z interesantami, formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie, udzielanie wyczerpujących i rzeczowych odpowiedzi.
 • Odporność na stres.
 • Umiejętność pracy w zespole.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-11
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim
  ul. Mickiewicza 9
  83-200 Starogard Gdański

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną
czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie do 11-02-2019 r. do godziny 15:00 z dopiskiem: "Oferta pracy na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego", osobiście
lub za pośrednictwem poczty, w tym przypadku decyduje data wpływu do urzędu.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Kandydatki/kandydaci, których oferty nie zostaną odrzucone poinformujemy o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone bez powiadomienia kandydatek/kandydatów.

Inspektor nadzoru budowlanego

Starogard Gdański

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna