Inspektor nadzoru budowlanego
Busko zdroj
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju

Warunki pracy

-praca biurowa jednozmianowa przy użyciu komputera powyżej 4 godzin każdego dnia roboczego -czas pracy zgodny z przepisami Kodeksu Pracy i Ustawy o służbie cywilnej
-przeprowadzanie kontroli na terenie powiatu buskiego
-podczas wyjazdów kierowanie samochodem służbowym
-kontakt z petentami w zakresie wymagającym umiejętności pokonywania sytuacji stresowych
-stanowisko pracy wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy i komputerowy


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości organu
 • • przygotowanie projektów postanowień i decyzji
 • • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie nakazanych przez organ obowiązków o charakterze niepieniężnym
 • • prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i oddawania obiektów do użytkowania
 • • prowadzenie dokumentacji w zakresie wykonywanych obowiązków
 • • prowadzenie kontroli wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe budowlane, uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji w prowadzeniu postępowań w zakresie prawa budowlanego
 • • znajomość ustawy Prawo Budowlane i jej przepisów wykonawczych
 • • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • • znajomość trybu i reguł postępowania administracyjnego i egzekucyjnego
 • • uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych kat B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego uprawnieniado pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-21
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  sekretariat Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Busku Zdroju Al. Mickiewicza 21, 28-100 Busko-Zdrój

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor nadzoru budowlanego

Busko zdroj

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna