Inspektor nadzoru budowlanego
Toruń
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Komórka kontrolna Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu i poza nim. Wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych i przeprowadzanie oględzin na terenie powiatu toruńskiego. Pracownik będzie miał kontakt z petentami, dlatego też niezbędna jest komunikatywność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych, wynikających z zastosowania ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Toruniu
 • przygotowanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism
 • wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych
 • przygotowanie projektów pism w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego i wyjaśnianie stanu faktycznego w prowadzonej sprawie
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Toruniu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwa
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • prawo jazdy kategorii B
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnień budowlanych
 • kopia uprawnień do kierowania pojazdami kategorii B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu
  ul. Legionów 70/76
  87-100 Toruń

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor nadzoru budowlanego

Toruń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna