Inspektor nadzoru budowlanego
Piotrków Trybunalski
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw budownictwa
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Piotrkowa Tryb.

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Komputer oraz urządzenia biurowe, narzędziowe i pomiarowe, wyjazdy na kontrole terenowe, samochód na wyposażeniu inspektoratu.
Praca w pomieszczeniach na parterze budynku, brak dostosowania budynku i toalet dla osób.
niepełnosprawnych ( 2 stopnie, brak windy ).
Miła atmosfera pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Praca na terenie urzędu - praca związana z prowadzeniem postępowań administracyjnych, przygotowanie projektów postanowień, decyzji i pism.
 • Kontakt z interesantami - wskazane predyspozycje pozwalające radzić się z ze sporadycznynymi sytuacjami stresowymi.
 • Praca poza siedzibą urzędu - kontrole budów, utrzymania obiektów budowlanych.
 • Konieczność przemieszczania się w terenie działania Inspektoratu
 • Wskazane predyspozycje do sporadycznej pracy na wysokości celem np dokonania kontroli elementów obiektów znajdujących się większej wysokości.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie Wykształcenie min. średnie w zakresie budownictwa ( kierunkowe ), pokrewne architektura, instalacje sanitarne - uprawnienia budowlane.
<br>Doświadczenie zawodowe: wskazany min. 3 letni staż pracy w administracji rządowej lub samorządowej - preferowana praca w nadzorze budowlanym.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego
 • Wykształcenie min. średnie w zakresie budownictwa ( kierunkowe ), pokrewne architektura, instalacje sanitarne - uprawnienia budowlane.
 • Doświadczenie zawodowe: wskazany min. 3 letni staż pracy w administracji rządowej lub samorządowej - preferowana praca w nadzorze budowlanym.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Umiejętność pracy na komputerze, w tym obsługa pakietu MS - Office
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kserokopia prawa jazdy.
 • Kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-16
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Piotrkowa Tryb., 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krakowskie Przedmieście 73

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 6%.
Dodatkowe dane kontaktowe: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Piotrkowa Tryb., 97-300 Piotrków Tryb., ul. Krakowskie Przedmieście 73, tel (44) 7421234, e-mail: Aplikuj

Inspektor nadzoru budowlanego

Piotrków Trybunalski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna