Inspektor nadzoru budowlanego
Rawicz
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawiczu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawiczu

Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu i poza nią. Kontrole na terenie powiatu rawickiego, praca przy komputerze, okresowa dyspozycyjność całodobowa na wypadek katastrofy budowlanej. W trakcie wykonywania kontroli praca w trudnych warunkach pogodowych i terenowych i na zewnątrz obiektów. Narzędzia pracy - komputer, aparat fotograficzny, przyrządy pomiarowe.
Siedziba inspektoratu znajduje się na 2 piętrze, w budynku brak jest windy.
Codzienne przyjmowanie interesantów, stron postępowań i udzielanie informacji - stres związany z obsługą interesantów.
Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w PINB z wykonywaniem zadań tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które pracownik wykonywać będzie w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność na terenie powiatu rawickiego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych, wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 • Przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism.
 • Działalność inspekcyjno - kontrolna, w tym prowadzenie inspekcji budów, obiektów użytkowych, przeprowadzanie kontroli obowiązkowych i sporządzanie z nich protokołów.
 • Prowadzenie postępowań dotyczących katastrof budowlanych.
 • Współuczestnictwo w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych.
 • Przyjmowanie stron postępowania.
 • Analiza zgromadzonych dokumentów.
 • Opracowywanie wniosków i zaleceń do protokołów z przeprowadzonych kontroli.
 • Inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rawiczu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie średnie budowlane
 • uprawnienia budowlane
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych.
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administacyjnego i procedur obowiązujących w administracji.
 • Znajomość przepisów ustawy Postępowanie egzekucyjne w administracji.
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wały Jarosława Dąbrowskiego 2 pokój nr 16
  63-900 Rawicz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko inspektora w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rawiczu". W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej umowę o pracę zawiera się na czas określony wynoszący 12 miesięcy. Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej odbywają służbę przygotowawczą.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani poinformowani będą telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty.
Po ogłoszeniu wyników naboru odrzucone oferty można będzie odebrać w siedzibie inspektoratu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone po upływie 1 miesiąca od ogłoszenia wyników naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 65 546 47 83 lub osobiście w siedzibie inspektoratu w godz. 8.00 - 15.00

Inspektor nadzoru budowlanego

Rawicz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna