Inspektor nadzoru budowlanego
Międzychód
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Międzychodzie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw inspekcji i kontroli
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Międzychodzie

Warunki pracy

- praca biurowa z dokumentami w siedzibie z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera powyżej 4 godzin,
- przeprowadzanie kontroli i inspekcji na terenie miasta Międzychodu oraz Powiatu Międzychodzkiego - samochód na wyposażeniu inspektoratu,
- praca na 1 piętrze w budynku, w którym jest winda.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • działalność inspekcyjno - kontrolna w sprawach określonych w art. 81,83 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 290),
 • dokonywanie inspekcji i kontroli budów, robót budowlanych, utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych,
 • dokonywanie, prowadzenie kontroli należytego wykonywania obowiązków przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych,
 • prowadzenie spraw administracyjnych w ww. zakresie,
 • współuczestnictwo w postępowaniach egzekucyjnych,
 • prowadzenie korespondencji urzędowej,
 • przyjmowanie stron.
 • obsługa administracyjna inspekoratu w zakresie zawiadomień o rozpoczęciu, zakończeniu robót budowlanych,
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego prowadzenie postępowań administracyjnych lub na budowie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe budownictwo ogólne
 • uprawnienia budowlane
 • prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Międzychodzie
  ul. 17 Stycznia 143, pok. 113
  64-400 Międzychód

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty należy składać a adres j.w. w zamkniętych kopertach z dopiskiem "OFERTA NA STANOWISKO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO".
Oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Oferty złożone po w/w terminie lub nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne, zostaną o tym poinformowani telefonicznie poprzez zaproszenie do udziałuy w kolejnym etapie naboru.
Dane kontaktowe i dodatkowe informacje : nr tel. 95 7485 87 22

Inspektor nadzoru budowlanego

Międzychód

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna