Inspektor nadzoru budowlanego
Lębork
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lęborku

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lęborku

Warunki pracy

praca przy komputerze w siedzibie inspekcji na drugim piętrze budynku bez windy oraz praca kontrolna poza siedzibą inspektoratu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych przewidziannych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.) z zakrtesu właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych z godnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1314 ze zm.)
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism
 • działlno inspkcyjno-kontrolna, w tym przeprowadzanie inspkcji budów, obiektów użytkowanych, przeprowadzanie kntroli obowiąkowych
 • prowadzenie pstpń dotyczcych katastrof budowlanych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • biegła znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi
 • obsługa komputera - dobra znajomość pakietu MS Office
 • komunikatywność, asertywność, empatia i rozwinięte umiejętności interpersonalne, wysoka kultura osobista - rozwinięt5e zdolności analityczne i negocjacyjne, dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kategorii B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia decyzji potwierdzajacej uzyskanie uprawnień budowlanych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia uprawnień budowlanych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lęborku
  ul. Czołgistów 5
  84-300 Lębork
  pokój nr 207

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lęborku
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork
tel. 59 8632852

Inspektor nadzoru budowlanego

Lębork

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna