Inspektor nadzoru budowlanego
Olsztyn
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw do spraw orzecznictwa i kontroli
W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Olsztynie

Warunki pracy

Praca wykonywana głównie w siedzibie urzędu.Wyjazdy/wyjścia służbowe wynikają z zakresu prowadzonych postępowań administracyjnych lub zleconych działań kontrolnych na terenie Powiatu Olsztyńskiego. Korzystanie głównie z samochodu służbowego.Siedziba urzędu znajduje się na wyższym parterze bez windy.Praca w niewielkich, dwu i trzyosobowych pomieszczeniach.Korytarze wąskie, toalety niedostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.W budynku całkowity zakaz palenia tytoniu.Stanowisko pracy wyposażone w laptopy lub komputery stacjonarne.Konieczność udzielania częstych informacji telefonicznych.Szerokie spektrum prowadzonych spraw oraz ich duży stopień skomplikowania umożliwi nowym pracownikom(w krótkim czasie) nabycie cennego doświadczenia oraz przyczyni się do znaczącego podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnychna podstawie ustawy Prawo budowlane i Kodeks postepowania administracyjnego w tym przygotowywanie rozstrzygnięć adminisracyjnych.
 • Prowadzenie lub udział w działalności inspekcyjno-kontrolnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych.
 • Inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe -kierunek prawo/administracja lub średnie budowlane
<br>- w przypadku osoby z wykształceniem budowlanym niezbędne jest posiadanie uprawnień budowlanych
<br>- 0,5 roku stażu w jednostkach sektora administracji publicznej(mile widziane doświadczenie w nadzorze budowlanym)
<br>- znajomość ustawy Prawo budowlane
<br>- znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
<br>- znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
<br>- umiejętność obsługi komputera
<br>
<br>
<br>
<br>
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • zdobyte uprawnienia budowlane
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie prawa jazdy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • zdobyte uprawnienia budowlane
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olsztynie ,ul.Kasprowicza 1, 10-219 Olsztyn
89/5349106

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Przewidywane wynagrodzenie na wyżej wskazanym stanowisku będzie wynosiło
2500,00 brutto.

Inspektor nadzoru budowlanego

Olsztyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna