Inspektor nadzoru budowlanego
Jaworzno
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaworznie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Dział Inspekcji

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu - przyjmowanie interesantów i stron postępowań, udzielanie informacji i wyjaśnień. Praca poza siedzibą Inspektoratu polegająca na przeprowadzaniu oględzin w terenie, kontroli obowiązkowych oraz kontroli budów i obiektów użytkowanych. Podczas kontroli możliwość pracy na wysokości, na zewnątrz obiektów. Praca pod presja czasu, liczne kontakty bezpośrednie z interesantami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie kontroli budów i obiektów w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego
 • prowadzenie postepowań administracyjnych w oparciu o obowiazujace przepisy prawa budowlanego
 • ewidencjonowanie wydawanych decyzji i przyjętych zawiadomień i zgłoszeń
 • likwidacja skutków samowoli budowlanej i skutków katastrofy budowlanej
 • prowadzenie postepowań egzekucyjnych
 • sporzadzanie sprawozadań z wykonywanych czynności

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie wykształcenie co najmniej średnie techniczne(budowlane)
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej doświadczenia zawodowego
 • uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • umiejetność obsługi komputera
 • zdoloność analitycznego myślenia, samodzielność w podejmowaniu decyzji, komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej doświadczenia zawodowego
 • wykształcenie: brak
 • doświadczenie w pracy administracyjnej
 • umiejętność praktycznego zastosowania prawa i redagowania pism urzędowych
 • łatwość nawiązywania kontaktów

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • odpis dyplomu lub świadectwa szkolnego
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopie innych dokumentów potwierdzajacych ukończone kursy, szkolenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-08
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaworznie
  Ul. Inwalidów Wojennych 14 43-600 Jaworzno

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaworznie
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor nadzoru budowlanego

Jaworzno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna