Inspektor nadzoru budowlanego
Zgorzelec
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw Prowadzenia postępowań administracyjnych oraz kontroli budów i obiektów budowlanych
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu

Warunki pracy

-praca w siedzibie inspektoratu i poza siedzibą
-wykonywanie czynności inspekcyjno - kontrolnych na terenie powiatu zgorzeleckiego
-praca biurowa polegająca na sporządzeniu decyzji, postępowań, pism, zbieraniu i analizie materiału dowodowego
-narzędzia pracy - komputer

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych
 • prowadzenie inspekcji budów oraz obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań dot. katastrof budowlanych
 • przygotowanie projektów decyzji i postanowień oraz rozpatrywanie zgłoszonych odwołań i zażaleń
 • obsługa interesantów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe -prawo jazdy kat. B
<br>
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego praca w administracji w obszarze prawa budowlanego oraz budów lub na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego
 • wykształcenie: wyższe budowlane

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 8
  59-900 Zgorzelec

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty w sprawie naboru na stanowisko Inspektor nadzoru budowlanego można składać do dnia 14 marca 2019 r. do godziny 15:00 w biurze Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu, lub przesłać pocztą na adres:
59-900 Zgorzelec ul. Boh. II AWP 8
z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Inspektor nadzoru budowlanego.
Oferty, które wpłyną do PINB po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do Inspektoratu.

O dopuszczeniu do dalszego postępowania kwalifikacyjnego (rozmowy kwalifikacyjnej i ewentualnie testu) oraz miejscu jego przeprowadzenia kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dokona wyboru kandydata na stanowisko będące przedmiotem naboru lub rozstrzyga o zakończeniu naboru bez wyboru żadnego z uczestniczących w nim kandydatów.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej PINB Zgorzelec.
Zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata na czas określony - okres próbny nie przekraczający trzech miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika.

Inspektor nadzoru budowlanego

Zgorzelec

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna