Inspektor nadzoru budowlanego
Ostrzeszów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Warunki pracy

Praca jednozmianowa, praca biurowa oraz na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego (kontrole budów, inspekcje obiektów budowlanych).
Praca przy komputerze. Codzienne przyjęcia interesantów. Prowadzenie samochodu służbowego.
Pomieszczenia inspektoratu znajdują się na 1 piętrze. Brak windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • działalność inspekcyjno-kontrolna w tym przeprowadzanie kontroli oraz inspekcji budów, obiektów użytkowanych i sporządzanie protokołów
 • • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z przepisów prawa budowlanego z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie, dla których PINB w Ostrzeszowie jest organem nadzoru budowlanego I instancji
 • • przygotowanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism w postępowaniu administracyjnym.
 • • prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z przepisów Prawa budowlanego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie w zakresie budownictwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe • Wykształcenie: wyższe budownictwo, administracja, prawo ( kserokopie dyplomów ukończenia studiów) 
<br>
<br>

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie uprawnień budowlanych
 • • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-16
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie
  ul. Gen. Sikorskiego 58
  63-500 Ostrzeszów
  z dopiskiem oferta pracy w PINB

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty, które wpłyną po terminie lub będą niekompletnie nie będą rozpoznawane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną zaproszeni do udziału w kolejnym etapie rekrutacji
- sprawdzianu wiedzy i/lub na rozmowę kwalifikacyjną.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62-732-07-41 519-332-741

Inspektor nadzoru budowlanego

Ostrzeszów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna