Inspektor nadzoru budowlanego
Węgrów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Węgrowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw inspekcyjno - kontrolnych
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Warunki pracy

- wykonywanie kontroli i inspekcji w terenie - obszar Powiatu Węgrowskiego
- czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej
- budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy
- warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, lecz nie są przystosowane
do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • planowe i doraźne kontrole budów, robót budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych
 • przeprowadzanie kontroli obowiązkowych budów
 • wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego - Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Węgrowie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie kierunek budownictwo
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość przepisów: Prawa budowlanego oraz związanych z nim przepisów wykonawczych, Kodeksu postępowania administracyjnego, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • umiejętnośc samodzielnej i fachowej oceny zjawisk technicznych oraz stosowania przepisów prawa budowlanego w ramach wykonywania zadan kontrolnych w terenie
 • umiejętnośc obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w organach nadzoru budowlanego, bądź w administracji architektoniczno-budowlanej
 • wykształcenie: wyższe kierunek budownictwo
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych
 • kopia prawa jazdy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru
 • kwestionarusz osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-20
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  07-100 Węgrów
  ul. Piłsudskiego 23
  adnotacja na kopercie "Oferta na stanowisko pracy - inspektor nadzoru budowlanego"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Przewidywany termin zatrudnienia: 15.03.2020r.

Inspektor nadzoru budowlanego

Węgrów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna