Inspektor nadzoru budowlanego
Rawa Mazowiecka
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw inspekcji i orzecznictwa samodzielne stanowisko
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej

Warunki pracy

praca przy komputerze, wyjazdy na kontrole w terenie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • załatwianie skarg i wniosków w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane
 • prowadzenie postępowań administracyjnych
 • przeprowadzenie inspekcji i kontroli terenowych w zakresie prawidłowości procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań w sprawie legalizacji
 • prowadzeń postępowań egzekucyjnych
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego kierownictwo i nadzór inwestorski w budownictwie
 • uprawnienia budowlane
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów Prawa budowlanego
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o Służbie Cywilnej i dziedzin pokrewnych
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność obsługi komputera
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestęptswo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • rzetelność
 • umiejętność pracy w zespole
 • systematyczność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • prawo jazdy
 • uprawnienia budowlane
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-16
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej
  ul. Tomaszowska 8
  96-200 Rawa Mazowiecka

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty należy składać w urzędzie w kopercie z dopiskiem " Nabór na stanowisko inspektor nadzoru budowlanego w PINB Rawa Mazowiecka"
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.
Osoby , których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Zastrzega się możliwość odwołania konkursu o naborze w każdym czasie bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46-814-60-70, 698-693-825

Inspektor nadzoru budowlanego

Rawa Mazowiecka

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna