Inspektor nadzoru budowlanego
Tomaszów Mazowiecki
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Maz.

Warunki pracy

- praca biurowa, na terenie urzędu, na II piętrze w budynku z windą - przygotowywanie projektów decyzji i postanowień, praca przy komputerze, z wykorzystaniem urządzeń biurowych,
- praca związana z bezpośrednią obsługą klienta,
- praca poza siedzibą urzędu - kontrole obiektów budowlanych, z możliwością kontroli na wysokości, konieczność przemieszczania się na terenie powiatu,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu Prawa budowlanego oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • prowadzenie działalności inspekcyjno - kontrolnej, w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego,
 • przygotowywanie pism, postanowień, decyzji w zakresie prowadzonych spraw,
 • udzielanie interesantom informacji o procedurze i terminowości rozpatrywanych spraw,
 • wykonywanie innych zadań zleconych z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie mile widziane uprawnienia budowlane
 • znajomość obiegu dokumentacji technicznej w jednostce organu kontroli państwowej,
 • bardzo dobra znajomość Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych, Kodeksu prawa administracyjnego,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność redagowania pism,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • prawo jazdy, kat. B
 • odporność na stres, umiejętność rozwiązywania konfliktów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dyspozycyjność, komunikatywność, wysoka kultura osobista,
 • odpowiedzialność, rzetelność i sumienność,
 • umiejętność pracy samodzielnej, jak i pracy zespołowej,
 • mile widziana gotowość do rozwijania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów w zakresie posiadania uprawnień budowlanych
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą w ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE Z DOPISKIEM "Nabór na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego".
Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy zakwalifikują się do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni telefonicznie. Brak informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w ciągu 14 dni od zakończenia naboru.
Dokumenty, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu, winny zawierać datę oraz czytelny, własnoręczny podpis kandydata.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (44) 725-08-37, w godz. 8.00 - 14.00.

Inspektor nadzoru budowlanego

Tomaszów Mazowiecki

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna