Inspektor nadzoru budowlanego
Kielce
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw -prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości organu w tym przygotowywanie projektów postanowień i decyzji -prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie nakazanych przez organ obowiązków o charakterze niepieniężnym
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce

Warunki pracy

-praca biurowa jednozmianowa przy użyciu komputera powyżej 4 godzin każdego dnia roboczego
-wyjazdy służbowe na terenie miasta Kielce bez godzin nadliczbowych
-podczas wyjazdów kierowanie samochodem służbowym
-kontakt z klientami w zakresie wymagającym umiejętności pokonywania sytuacji stresowych
-praca w nowoczesnym biurowcu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych
-dogodny dojazd komunikacją miejską
-stanowisko pracy wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy i komputerowy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściowści organu w tym przygotowywanie projektów postanowień i decyzji
 • prowadzenie postepowań egzekucyjnych w zakresie nakazanych przez organ obowiązków o charakterze niepieniężnym
 • przyjmowanie i weryfikacja dokonywanych przez inwestorów zawiadomień o rozpoczęciu budowy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • znajomość ustawy Pawo budowlane i jej przepisów wykonawczych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa
 • wykształcenie: średnie budowlane

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Prawo jazdy kat B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie 41 348 03 66
-kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie o jej terminie
-niewykorzystane oferty nie będą odsyłane. Zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 30dni od daty zakończenia naboru
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.

Inspektor nadzoru budowlanego

Kielce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna