Inspektor nadzoru budowlanego
Przeworsk
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Przeworsku

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw inspekcji i orzecznictwa
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Przeworsku

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie inspektoratu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Pomieszczenia biurowe znajdują się na trzecim piętrze budynku. Budynek nie jest wyposażony w windę. Praca poza siedzibą urzędu związana z wyjazdami na kontrole na terenie powiatu przeworskiego, praca na wysokości. Kierowanie samochodem służbowym. Kontakt z interesantami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych
 • załatwianie skarg i wniosków w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism
 • wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych
 • sporządzanie protokołów z kontroli, opracowywanie wniosków oraz innych dokumentów przewidzianych przepisami szczególnymi
 • prowadzenie postępowań dotyczących katastrof budowlanych
 • prowadzenie ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń z zakresu Prawa budowlanego
 • opracowywanie i przekazywanie sprawozdań, analiz, zestawień dla właściwych jednostek
 • kompletowanie i porządkowanie akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • prwo jazdy kat.B
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • znajomość przepisów Prawa budowlanego
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • wiedza techniczna, umiejętność fachowej oceny zjawisk i rozwiązań technicznych
 • dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe budowlane lub pokrewne
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń
 • umiejętność wykładni przepisów prawa
 • komunikatywność, umiejętności organizacyjne
 • umiejętność obsługi urządzeń pomiarowych stosowanych podczas kontroli w terenie

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane
 • kopia dokumentu prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów spełniających wymagania dodatkowe w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-10
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2020 r.
Osoby, których oferty będą spełniać wymagania formalne zostaną poinformowane o kolejnych etapach naboru.
Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone komisyjnie.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor nadzoru budowlanego

Przeworsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna