Inspektor nadzoru budowlanego
Ożarów Mazowiecki
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Warszawski Zachodni Ożarów Mazowiecki

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Warszawski Zachodni

Warunki pracy

Praca biurowa, kontrole i inspekcje w terenie (powiat warszawski zachodni). Praca przy komputerze, kierowanie samochodem służbowym.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Inspektorat zlokalizowany na parterze oraz I piętrze budynku. Budynek nie wyposażony w windę, toalety i drzwi w pokojach biurowych nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • planowe i doraźne kontrole budów, robót budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych;
 • • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących obiektów i robót budowlanych;
 • • przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy i rozpatrywanie wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych, przeprowadzanie kontroli obowiązkowych budów;
 • • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie katastrof budowlanych w celu zbadania ich przyczyn i okoliczności ich powstania;
 • • przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych; • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie;
 • • przygotowywanie informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli w celu sporządzania odpowiednich sprawozdań;
 • • kompletowanie i porządkowanie akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną celem ich wykorzystania w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, przekazania do odpowiednich organów oraz właściwej archiwizacji;
 • • przyjmowanie interesantów celem udostępnienia im akt sprawy oraz ewentualnego udzielenia wyjaśnień;
 • • prowadzenie kontroli obowiązkowych budów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie • Wykształcenie: wyższe (kierunek: budownictwo, architektura) 
<br>• staż pracy : 2 lata w wykonywaniu funkcji technicznej w budownictwie 
<br>• uprawnienia budowlane 
<br>• prawo jazdy kat.B;
<br>• znajomość przepisów Prawa budowlanego jak również związanych z nim przepisów wykonawczych, znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 
<br>• umiejętność samodzielnej i fachowej oceny zjawisk technicznych oraz stosowania przepisów prawa budowlanego w ramach wykonywania zadań kontrolnych w terenie;
<br>• umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
<br>
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w wykonywaniu funkcji technicznej w budownictwie.
<br>
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego • Korzystanie z pełni praw publicznych • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe budownictwo, architektura

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • • Kopia dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane
 • • Kopia dokumentu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Warszawski Zachodni
  ul. Poznańska 129/133
  05-850 Ożarów Mazowiecki

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
email: Aplikuj

Przewidywany termin zatrudnienia kwiecień/maj 2019r.
Osoby, których oferty będą spełniać wymagania formalne zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo o kolejnych etapach naboru. Prosimy o podanie nr telefonu w CV.
Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru.

Inspektor nadzoru budowlanego

Ożarów Mazowiecki

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna