Inspektor nadzoru budowlanego
Kielce
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości organu w tym przygotowywanie projektów postanowień i decyzji prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie nakazanych przez organ obowiązków o charakterze niepieniężnym przyjmowanie i weryfikacja dokonywanych przez inwestorów zawiadom
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce

Warunki pracy

praca biurowa jednozmianowa przy użyciu komputera powyżej 4 godzin każdego dnia roboczego. kilka razy w miesiącu wyjazdy służbowe na terenie miasta Kielce bez godzin nadliczbowych. Podczas wyjazdów kierowanie samochodem służbowym. Kontakt z klientami w zakresie wymagającym umiejętności pokonywania sytuacji stresowych. Praca w nowoczesnym biurowcu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. dogodny dojazd komunikacją miejską. Stanowisko pracy wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy i komputerowy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości organu w tym przygotowanie projektów postanowień i decyzji
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie nakazanych przez organ obowiązków o charakterze niepieniężnym
 • przyjmowanie i weryfikacja dokonywanych przez inwestorów zawiadomień o rozpoczeciu budowy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne budowlane
 • staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy Prawo budowlane i jej przepisów wykonawczych
 • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • znajomość trybu i reguł postępowania administracyjnego i egzekucyjnego
 • uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych kat B
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego
 • wykształcenie: średnie budowlane

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Kopia dokumentów potwierdzająca uprawnienia budowlane
 • Oświadczenie o korzstaniu z praw publicznych
 • Kopia prawa jazdy kat B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kpopia dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-22
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  ul. Kozia 3
  25-514 Kielce

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagę bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.

Inspektor nadzoru budowlanego

Kielce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna