Inspektor nadzoru budowlanego
Pabianice
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pabianicach

Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu przy komputerze, przeprowadzanie kontroli na terenie Powiatu Pabianickiego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrole obowiązkowe związane z wnioskami o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.
 • Kontrole w zakresie stanów technicznych obiektów budowlanych.
 • Kontrolowanie przestrzegania i prawidłowości stosowania przepisów prawa budowlanego.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu właściwości PINB.
 • Przygotowywanie projektów postanowień, decyzji i innych pism związanych z prowadzonymi postępowaniami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń w dowolnej specjalności
 • znajomość przepisów ustawy prawo budowlane i kodeks postępowania administracyjnego
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość obsługi komputera, w szczególności pakietu MSOffice
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • rzetelność, dokładność, terminowość
 • umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia budowlane
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-26
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach
  ul. Traugutta 6A
  95-200 Pabianice

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor nadzoru budowlanego

Pabianice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna