Inspektor nadzoru budowlanego
Kielce
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości organu w tym przygotowywanie projektów postanowień i decyzji prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie nakazanych przez organ obowiązków o charakterze niepieniężnym
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce

Warunki pracy

-praca biurowa jednozmianowa przy użyciu komputera powyżej 4 godzin dziennie każdego dnia roboczego
-wyjazdy służbowe na terenie miasta Kielce bez godzin nadliczbowych
-podczas wyjazdów kierowanie samochodem służbowym
-kontakt z klientami w zakresie wymagającym umiejętności pokonywania sytuacji stresowych
-praca w nowoczesnym biurowcu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych
- stanowisko pracy wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy i komputerowy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściowści organu w tym przygotowywanie projektów postanowień i decyzji
 • prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie właściwości rzeczowej jednostki
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie nakazanych przez organ obowiązków o charakterze niepieniężnym
 • przyjmowanie i weryfikacja dokonywanych przez inwestorów zawiadomień o rozpoczęciu budowy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie budownictwa
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • znajomość ustawy Pawo budowlane i jej przepisów wykonawczych
 • prawo jazdy kat B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie budownictwa
 • wykształcenie: średnie budowlane

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawca równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek , niepełnosprawność, rasę , narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualna czy jakąkolwiek inna cechę pranie chronioną.

Inspektor nadzoru budowlanego

Kielce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna