Inspektor nadzoru budowlanego
Zgierz
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgierzu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw kontroli
PINB Zgierz

Warunki pracy

Praca na komputerze około 4 godzin dziennie , wyjazdy służbowe , korzystanie z urządzeń pomiarowych , praca poza siedzibą urzędu .

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych,wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu własciwości Powiatoego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • współuczestnictwo w działalności kontrolnej w tym przeprowadzanie inspekcji budów , obiektów
 • współuczestnictwo w postępowaniach dotyczących katastrof budowlanych
 • przyjmowanie stron postępowań
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe budowlane , architektura 
<br>
 • odporność na stres
 • komunikatywność
 • samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • uprawnienia budowlane niezbędne do pracy na stanowisku inspektora nadzoru budowlanego

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Zgierz ul Sadowa 6A , 95-100 Zgierz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Telefon 42190814

Inspektor nadzoru budowlanego

Zgierz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna