Inspektor nadzoru budowlanego
Krapkowice
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Krapkowickim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie krapkowickim

Warunki pracy

Praca w terenie i siedzibie inspektoratu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrola obiektów budowlanych w celu sprawdzenia właściwego ich utrzymania przez wła-ścicieli i zarządców tych obiektów
 • Kontrola wykonywania robót budowlanych w celu sprawdzenia ich zgodności z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę
 • Przeprowadzanie kontroli obowiązkowych budów po zakończeniu robót budowlanych, w celu stwierdzenia jej prowadzenia zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę i przepisami prawa
 • Kontrola przestrzegania przepisów prawa budowlanego przez uczestników procesu budowla-nego, właścicieli i zarządców obiektów
 • Prowadzenie postępowań w związku z zaistniałymi katastrofami budowlanymi, w celu zbada-nia przyczyn i okoliczności ich powstania
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych na podstawie przepisów prawa budowlanego oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach popełnionych samowoli budowlanych
 • Przygotowywanie projektów pism do organów administracji publicznej, stron postępowań i innych osób i podmiotów
 • Gromadzenie materiału dowodowego na potrzeby prowadzonych postępowań administracyj-nych
 • Przyjmowanie interesantów celem udostępnienia im akt sprawy oraz ewentualnego udzielenia wyjaśnień
 • Kompletowanie i porządkowanie akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną celem ich wykorzysta-nia w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, przekazania do odpowiednich or-ganów oraz właściwej archiwizacji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • posiadanie uprawnień budowlanych
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, przepisów o ochronie danych osobowych, ustawy o udostępnieniu informacji publicznej oraz związanych z nimi przepisów wykonawczych
 • umiejętność obsługi komputera i programów komputerowych niezbędnych do realizacji powierzonych zadań
 • posiadania prawa jazdy kat. B
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu poświadczającego uzyskanie uprawnień budowlanych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-27
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie krapkowickim,
  ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice lub osobiście – sekretariat PINB, II piętro, pok. nr 215

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko: „Inspektor nadzoru budowlanego” do dnia 27 października 2018 r. (decyduje data wpływu do inspektoratu). Wszystkie kopie wymaganych dokumentów aplikacyjnych powinny być opatrzone klauzulą: „za zgodność z oryginałem” oraz zawierać datę i własnoręczny, czytelny podpis kandydata. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty niekompletne nie będą miały możliwości zakwalifikowania się do II etapu konkursu. Kandydaci, którzy przejdą I etap konkursu pod względem formalnym zostaną poinformowani telefonicznie o terminie II etapu konkursu. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77/4 661 470.

Inspektor nadzoru budowlanego

Krapkowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna