Inspektor nadzoru budowlanego
Świdnik
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdniku

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Świdniku
-

Warunki pracy

Siedziba urzędu znajduje się na II piętrze budynku biurowego. Budynek, wybudowany w latach 60-tych ub. wieku, nie spełnia wymogów dotyczących wind oraz toalet dla osób niepełnosprawnych, wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Praca biurowa z wykorzystaniem komputera stacjonarnego, kserokopiarki i innych urządzeń biurowych.
Praca poza siedzibą urzędu związana z wyjazdami na kontrole na terenie powiatu świdnickiego, w czasie których możliwe jest działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, z pracą na wysokości oraz kierowaniem pojazdem służbowym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • - inspekcja budów i innych obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego oraz przygotowywanie dokumentów w toku postępowania administracyjnego,
 • - prowadzenie inspekcji w zakresie prawidłowości utrzymania obiektów budowlanych,
 • - prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstawania katastrof budowlanych,
 • - prowadzenie akcji kontrolnych,
 • - przygotowywanie projektów decyzji i postanowień z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • - prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie oddawania obiektów do użytkowania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • - uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie,
 • - znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • - prawo jazdy kat. B,
 • - umiejętność interpretowania i stosowania przepisów prawa,
 • - umiejętność rozwiązywania problemów,
 • - umiejętność obsługi komputera,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej (nadzór budowlany, administracja architektoniczno – budowlana)
 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • - uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno – budowlanej w ograniczonym zakresie,
 • - samodzielność i inicjatywa, skuteczna komunikacja, umiejętności współpracy w grupie, rzetelność, terminowość,
 • - umiejętność prawidłowej organizacji pracy własnej,
 • - odporność na stres

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie uprawnień budowlanych
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie świadectw pracy,

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-02
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 468 70 78.
Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie o jej terminie.
Wynagrodzenie brutto łącznie z dodatkiem stażowym do 3.150 zł
Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną data.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Inspektor nadzoru budowlanego

Świdnik

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna