Inspektor nadzoru budowlanego
Świdnica
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdnicy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw inspekcji, kontroli i prowadzenia postępowań administracyjnych
Inspekcji i Kontroli

Warunki pracy

1. Samodzielne stanowisko pracy po względem:
- ustalania stanu faktycznego w zakresie działalności podmiotów kontrolowanych,
- ustalanie stanu faktycznego w terenie,
- dokonanie oceny zgodności kontrolowanej budowy/obiektu budowlanego z przepisami,
- podjęcie decyzji o ukaraniu grzywną,
- decydowania o konieczności zdobycia dodatkowego materiału dowodowego,
- przesłuchiwaniu stron i świadków postępowań administracyjnych,
- inicjowaniu działań oraz czynności administracyjnych w przypadku stwierdzonych w terenie nieprawidłowości.
2. Praca administracyjno - biurowa (siedząca przy komputerze)
3. Praca w terenie - powiat świdnicki (oględziny obiektów budowlanych, inspekcja budów - na wysokości pow. 3 m (drabiny,rusztowania))
4. Praca jednozmianowa w porze dziennej
5. Praca związana z obsługą klienta, wystąpieniami publicznymi:
- prowadzenie przesłuchań stron i świadków,
- prowadzenie rozpraw administracyjnych
- zapoznawanie stron z dokumentacją,
- udział w oględzinach obiektów przy udziale stron i świadków,
- udzielanie wyjaśnień i wykładni z zakresu stosowania przepisów prawa budowlanego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie działalności inspekcyjno-kontrolnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego,
 • prowadzenie działalności inspekcyjno-kontrolnej w zakresie prawidłowości utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych,
 • prowadzenie obowiązkowych kontroli obiektów oddawanych do użytkowania,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu nadzoru budowlanego, w których organem orzekającym jest w I instancji PINB w Świdnicy,
 • redagowanie i przygotowywanie postanowień, decyzji i innej korespondencji z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • przyjmowanie interesantów w celu udostępnienia im akt spraw oraz udzielania wyjaśnień z zakresu stosowania przepisów prawa budowlanego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • znajomość przepisów z zakresu Prawa Budowlanego
 • znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • doskonała umiejętność obsługi komputera w tym programów typu MS OFFICE
 • prawo jazdy kat. B - co najmniej od 2 lat
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doskonała umiejętność redagowania aktów administracyjnych
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-30
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. Parkowa 2; 58-100 Świdnica
  pok. 004 - Sekretariat

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
1. W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.
2. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata, z dopiskiem: "oferta pracy-numer ogłoszenia", osobiście lub za pośrednictwem poczty (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego).
3. Dokumenty wymagane: życiorys, oświadczenia i zgody winny być opatrzone data
i własnoręcznym podpisem. uchybienie temu obowiązkowi będzie naruszało zasadę spełnienia wymagań formalnych.
4. Oferty nie spełniające wymogów formalnych i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
5. W ciągu 2 tygodni od upływu terminu składania dokumentów wszyscy kandydaci, których oferty zostały złożone w terminie i spełniały wszystkie wymagania formalne zostaną telefonicznie, e-mailem lub listownie powiadomieni o zakwalifikowaniu lub nie do dalszego etapu postepowania rekrutacyjnego.
6. Nadesłane aplikacje kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani zostaną komisyjnie zniszczone.
7. Kwota minimalnego wynagrodzenia zasadniczego wynosi 3070,94 zł brutto przy mnożniku kwoty bazowej wynoszącym 1,602.
8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 74/856-80-43, 74/851-56-21.
9. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą i bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.

Inspektor nadzoru budowlanego

Świdnica

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna