Inspektor nadzoru budowlanego
Sochaczew
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie

Warunki pracy

W związku z udziałem w kontrolach przeprowadzanych przez Inspektorat praca w większości będzie odbywać się poza siedzibą urzędu. Praca biurowa odbywać się będzie w siedzibie urzędu, która jest przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i urządzeń obsługi biurowej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, w tym przeprowadzanie obowiązkowych kontroli przed oddaniem obiektów do użytkowania.
 • Opracowywanie wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz ich egzekwowanie.
 • Przygotowywanie decyzji, postanowień i pism.
 • Udział w postępowaniach wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstawania katastrofy budowlanej.
 • Podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia bezpieczeństw ludzi lub mienia.
 • Opracowywanie niezbędnych informacji i kompletowanie dokumentów do organów odwoławczych.
 • Przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika urzędu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie.
 • Umiejętność obsługi komputera /Środowisko Windows/.
 • Znajomość Prawa budowlanego oraz Kodeksu postępowań administracyjnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność , dyspozycyjność, wysoka kultura osobista.
 • Odpowiedzialność, rzetelność, i sumienność.
 • Umiejetność pracy samodzielnej, jak i pracy zespołowej.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-19
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą w ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE Z DOPISKIEM ,,Nabór na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego"
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomienie telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Brak informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 0-46 864-18-09 lub 0-46 864-18-28

Inspektor nadzoru budowlanego

Sochaczew

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna