Inspektor nadzoru budowlanego
Zambrów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zambrowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw inspekcji i kontroli
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zambrowie

Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu oraz inspekcje w terenie. Praca przy komputerze ok. 3 godz. dziennie. Przyjmowanie inreresantów , telefoniczne udzielanie informacji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli budów
 • Przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i pism

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budownictwo
 • Prawo jazdy kat. B
 • Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub architektonicznej
 • Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zambrowie
  ul. Fabryczna 3, p. 109
  18-300 Zambrów

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty niekompletne, niepodpisane nie będą rozpatrywane.
Po zakończeniu procesu rekrutacji wszystnie przesłane aplikacje zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu (86) 475 06 43

Inspektor nadzoru budowlanego

Zambrów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna