Inspektor nadzoru budowlanego
Mońki
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mońkach

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw orzecznictwa i kontroli w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Mońkach
Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu oraz poza siedzibą na terenie powiatu monieckiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane i postępowań egzekucyjnych
 • prowadzenie czynności kontrolno-inspekcyjnych w zakresie budów i stanów technicznych obiektów budowlanych oraz ich utrzymania i użytkowania
 • przygotowanie projektów decyzji, postanowień i innych pism
 • prowadzenie właściwych rejestrów, archiwizacja dokumentów oraz sporządzenie sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie związane z budownictwem
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych na stanowisku o podobnym zakresie zadań
<br>
 • prawo jazdy kat. B, uprawnienia budowlane, redagowanie pism posługując się programem komputerowym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postepowań administracyjnych, na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • wykształcenie: wyższe związane z budownictwem

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-02
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty prosimy składać w zaklejonych kopertach do dnia 2 sierpnia 2019 r. do godziny 14.00 z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem: "Oferta pracy na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego" osobiście lub za pośrednictwem poczty, w tym przypadku decyduje data wpływu do urzędu. Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych, otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione o kolejnych etapach naboru. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 857165400 w godzinach pracy urzędu.

Inspektor nadzoru budowlanego

Mońki

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna