Inspektor nadzoru budowlanego
Nowy Targ
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw ds. inspekcyjno-kontrolnych
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu

Warunki pracy

Praca w urzędzie oraz poza jego siedzibą podczas wyjazdów służbowych na kontrole w obrębie powiatu; prowadzenie samochodu służbowego; obsługa interesantów. Siedziba urzędu mieści się na II piętrze. Brak windy – dostęp tylko schodami. Toalety niedostosowane dla osób niepełnosprawnych. Praca przy komputerze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań o naruszenie przepisów ustawy Prawo Budowlane w zakresie należącym do kompetencji nadzoru budowlanego szczebla powiatowego, w tym m.in: ◦ samowolnego prowadzenia robót budowlanych, ◦ samowolnej zmiany sposobu użytkowania
 • prowadzenie postępowań administracyjnych
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych oraz innych pism wychodzących z urzędu
 • przeprowadzanie inspekcji i kontroli prowadzonych robót budowlanych w celu sprawdzenia czy roboty są prowadzone zgodnie z warunkami udzielonego pozwolenia na budowę lub zgłoszenie
 • przeprowadzanie kontroli obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania
 • uczestniczenie w obowiązkowych kontrolach obiektów budowlanych zgodnie w ustawą Prawo Budowlane
 • nakładanie mandatów karnych i inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne budowlane lub wyższe techniczne o profilu budowlanym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenie zawodowe w branży budowlanej
 • znajomość prawa administracyjnego i budowlanego
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność i umiejętność rozmów z petentami
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • znajomość przepisów ustawy Postępowanie egzekucyjne w administracji,
 • uprawnienia budowlane
 • umiejętność praktycznego stosowania prawa i redagowania pism urzędowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem "oferta pracy na stanowisko Inspektora", osobiście lub za pośrednictwem poczty. Przy przyjmowaniu dokumentów wysłanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.
Wymagane dokumenty: życiorys, list motywacyjny i oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem, uchybienie temu obowiązkowi będzie naruszało zasadę spełnienia wymagań formalnych. W ofercie należy podać adres poczty elektronicznej i nr telefonu.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych i przysłane po dniu 7.10.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną telefonicznie powiadomieni o dacie i terminie jego przeprowadzenia. Oferty odrzucone nie będą odsyłane kandydatom i zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje w kwestii naboru można uzyskać pod numerem telefonu 18 264 94 66.

Inspektor nadzoru budowlanego

Nowy Targ

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna