Inspektor nadzoru budowlanego
Mielec
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mielcu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw inspekcji i orzecznictwa
samodzielne stanowisko

Warunki pracy

praca przy komputerze, wyjazdy na kontrole w terenie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • załatwianie skarg i wniosków w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane
 • prowadzenie postępowań administracyjnych
 • przeprowadzanie inspekcji i kontroli terenowych w zakresie prawidłowości procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań w sprawie legalizacji
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego kierownictwo i nadzór inwestorski w budownictwie
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym w zakresie
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów Prawa budowlanego
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administarcyjnego
 • znajomość ustawy o Służbie Cywilnej i dziedzin pokrewnych
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • rzetelność
 • umiejętność pracy w zespole
 • systematyczność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • prawo jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-12
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mielcu
  ul. M. Curie Skłodowskiej 8, 39-300 Mielec

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty należy składać w urzędzie w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,, Nabór na stanowisko inspektor nadzoru budowlanego w PINB Mielec ''
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zastrzega się możliwość odwołania konkursu o naborze w każdym czasie bez podania przyczyny
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 788-62-00

Inspektor nadzoru budowlanego

Mielec

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna