Inspektor nadzoru budowlanego
Gniezno
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gnieźnie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Wydział inspekcji i kontroli

Warunki pracy

- praca w terenie ( w tym praca na wysokości)
- kontakt z uczestnikami procesu budowlanego
- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy ( powyżej 4 godzin dziennie)
- praca inspekcyjno - kontrolna w terenie
- prowadzenie postępowań w sprawach rozpoczęcia i zakończenia budowy
- kierowanie pojazdem służbowym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zadań kontrolno - inspekcyjnych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego, w tym kontrola budów i obiektów budowlanych
 • prowadzenie postepowań w sprawach rozpoczęcia i zakończenia budowy
 • obsługa prawna inspektoratu celem ewentualnego udzielenia wyjaśnień lub doradztwa prawnego w zakresie prawa budowlanego i rozporządzeń pochodnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne na kierunku budowlanym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwa 
<br>
<br>
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • prawa jazdy kat. b
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego oraz warunków technicznych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-25
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. Tadeusza Kościuszki 7
  62-200 Gniezno

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego"
Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezatrudnionych podlegać będą zniszczeniu

Inspektor nadzoru budowlanego

Gniezno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna