Inspektor nadzoru budowlanego
Poznań
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw kontroli
w Wydziale Inspekcji Technicznej

Warunki pracy

Praca w terenie, wyjazdy służbowe, praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie, stres związany z obsługą klientów zewnętrznych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie działalności inspekcyjno- kontrolnych w terenie, w celu skontrolowania przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych.
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach katastrof budowlanych, w celu wzięcia udziału w pracach komisji dla wyjaśnień okoliczności powstania katastrofy budowlanej.
 • Prowadzenie kontroli obowiązkowych zakończonych budów obiektów budowlanych, przed wydaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach obiektów i robót budowlanych w celu rozpatrzenia decyzji pozwolenia na użytkowanie.
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, w celu ustawowego postępowania zgodnie z Kodeksem Postępowania administracyjnego.
 • Prowadzenie kontroli problemowych i doraźnych działalności administracji architektoniczno- budowlanej w stosunku do starosty oraz powiatowych organów nadzoru budowlanego, w celu poprawy prowadzenia postępowań przez te organy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • Znajomość przepisów Prawa budowlanego, Kodeksu postępowania administracyjnego, warunków technicznych oraz ogólna znajomość procedur realizowanych w administracji publicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Praktyka w wykonawstwie

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu
  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Aplikacje kandydatów niewyłonionych w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.

Inspektor nadzoru budowlanego

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna