Inspektor nadzoru budowlanego
Piotrków Trybunalski
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw budownictwa
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Piotrkowa Tryb.

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Komputer oraz urządzenia biurowe, narzędziowe i pomiarowe, wyjazdy na kontrole terenowe, samochód służbowy na wyposażeniu inspektoratu.
Praca w pomieszczeniach na parterze budynku, brak dostosowania budynku i toalet dla osób niepełnosprawnych ( 2 stopnie, brak windy ).
Miła atmosfera pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Praca na terenie urzędu - prowadzenie postępowań administracyjnych należących do kompetencji tutejszego organu, w tym przygotowanie projektów decyzji, postanowień i pism,
 • Kontakt z interesantami - preferaowana dobra komunikatywność oraz umiejętność radzenia sobie z możliwymi sytuacjami stresowymi,
 • Praca poza siedzibą urzędu - kontrole budów, kontrole dot. utrzymania obiektów budowlanych, kontrole obowiązkowe związane z wydawanymi pozwoleniami na użytkowanie obieków budowlanych, kontrole oraz możliwe udziały w pracach komisji mających na celu wyjaśnienie przyczym i skutków katarstrof budowlanych
 • Koczeczność sporadycznego przemieszczania się w terenie działania Inspektoratu,
 • Wskazana podstawowa sprawność fizyczna celem dokonannia niezbędnych czynności w trakcie kontroli obiektów budowlanych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie min średnie w zakresie budownictwa ( kierunkowe ) pokrewne architektura, instalacje sanitarne - uprawnienia budowlane. Doświadczenie zawodowe: wskazany nin. 3 letni staż pracy w administracji rządowej lub samorządowej - preferowana praca w nadzorze budowlanym.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów Ustawy Prawo budowlane: Kodeksu postępowania administracujnego, : Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Umiejętność pracy na komputerze w tym podstawowa umiejętność obsługi pakietu MS-Office
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kserokopia prawa jazdy
 • Kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem posiadanych uprawnień budowlanych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Informację w sprawie propozycji wynagrodzenia oraz terminu zatrudnienia można uzyskać telefonicznie bądź w siedzibie Inspektoratu.

Inspektor nadzoru budowlanego

Piotrków Trybunalski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna