Inspektor nadzoru budowlanego
Wieliczka
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieliczce

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieliczce

Warunki pracy

Biura inspektoratu znajdują się na I piętrze, brak windy, dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Praca biurowa z dokumentami w siedzibie Inspektoratu z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera powyżej 4 godzin dziennie. Telefoniczne kontakty z klientem zewnętrznym. Przeprowadzanie kontroli i inspekcji na terenie powiatu wielickiego. Praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej, kierowanie pojazdem kat. B. Praca na wysokości powyżej 3 metrów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • inspekcja terenowa: w zakresie budów i stanów technicznych obiektów budowlanych,
 • kontrola dokumentów dot. prowadzonych robót budowlanych, przekazywania obiektów budowlanych do użytkowania, utrzymania i użytkowania istniejących obiektów budowlanych,
 • przygotowywanie projektów: pism, postanowień, decyzji w zakresie działań prowadzonych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
 • przyjmowanie stron,
 • gromadzenie akt administracyjnych,
 • prowadzenie rejestrów wynikających z przepisów Prawa budowlanego,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w organach administracji publicznej lub 1 rok w sektorze związanym z budownictwem,
 • znajomość przepisów prawa budowlanego i aktów wykonawczych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • umiejętność interpretacji w/w przepisów,
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie,
 • bardzo dobra obsługa komputera i innych urządzeń biurowych,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • odpowiedzialność, terminowość i odporność na stres,
 • dobra organizacja własnej pracy,
 • zdolność analitycznego myślenia
 • prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy,
 • Kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-23
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia", osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 23.08.2019r. / data wpływu/
Oferty nie spełniające wymogów formalnych i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Wieliczce przy ul. Stromej 11.
W ofercie należy podać adres poczty elektronicznej i nr telefonu.
CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz oryginalny i odręczny podpis.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami/kami.
W zależności od liczby zakwalifikowanych osób kandydaci/tki zostaną zaproszeni do udziału w części pisemnej i/lub ustnej na rozmowę kwalifikacyjną.
Kandydaci/tki zakwalifikowani, zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie.
Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Dodatkowe informacje w kwestii naboru można uzyskać pod numerem telefonu 12 288 04 88.
Uwaga:
Zgodnie z art. 80 ust. 1 o służbie cywilnej członek korpusu służby cywilnej nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu, ani wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do służby cywilnej. Stosownie do ust. 2 tego samego artykułu, urzędnik służby cywilnej nie może podejmować zajęć zarobkowych bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu. Sformułowanie „zajęcia zarobkowe” oznacza wykonywanie wszelkich zajęć związanych z uzyskiwaniem dochodów w ramach różnorodnych form prawnych (np. umowy cywilnoprawnej, działalności gospodarczej).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor nadzoru budowlanego

Wieliczka

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna