Inspektor nadzoru budowlanego
Bielsk Podlaski
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw inspekcji i kontroli
wydział inspekcji i kontroli

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu oraz terenowa w ramach oględzin i kontroli.
Praca przy komputerze około 4 godzin dziennie.
Codzienne przyjmowanie interesantów, udzielanie informacji telefonicznie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • działalność inspekcyjno-kontrolna w tym przeprowadzanie kontroli oraz inspekcji budów, obiektów urzytkowanych i sporządzanie protokołów,
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień oraz pism w postepowaniu administracyjnym,
 • przymowanie zawiadomień, zgloszeń, prowadzenie rejestrów,
 • prowadzenie postepowań dotyczących pozwolenia na użytkowanie,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejetność obsługi komputera
 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-24
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty niekompletne, niepodpisane nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.

Inspektor nadzoru budowlanego

Bielsk Podlaski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna