Inspektor nadzoru budowlanego
Szamotuły
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szamotułach

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw kontroli
PINB Szamotuły

Warunki pracy

praca w terenie, stres związany z obsługą interesantów, krajowe wyjazdy służbowe, praca przy komputerze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie działalności inspekcyjno kontrolnej w terenie, w celu skontrolowania przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach katastrof budowlanych, w celu wzięcia udziału w pracach komisji dla wyjaśnień okoliczności powstania katastrofy budowlanej
 • przeprowadzanie kontroli obowiązkowych zakończonej budowy obiektu budowlanego, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach obiektów i robót budowlanych, stanów technicznych budynków
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, w celu ustawowego postępowania zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie technik budowlany
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w organach administracji publicznej
 • wykształcenie średnie
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej
 • znajomość przepisów Prawa Budowlanego, Kodeksu postępowania administracyjnego, warunków technicznych oraz ogólna znajomość procedur realizowanych w administracji publicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • praktyka w wykonastwie

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Aplikacje kandydatów niewyłonionych w procesie rekrutacji zostaną zniszczone po zakończeniu naboru.

Inspektor nadzoru budowlanego

Szamotuły

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna