Inspektor nadzoru budowlanego
Lublin
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Lublin

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
w wieloosobowym stanowisku ds. inspekcji i orzecznictwa

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą - wykonywanie czynności inspekcyjno-orzeczniczych, praca przy komputerze, praca na wysokości pow. 3 m oraz prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B (podczas wykonywania czynności inspekcyjno-kontrolnych)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie inspekcji obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z Kpa
 • przygotowanie odpowiedzi na pisma, wnioski, skargi
 • prowadzenie postępowań kontrolnych i administracyjnych, sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli
 • współpraca z innymi organami wyspecjalizowanymi oraz urzędami

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w budownictwie
 • uprawnienia budowlane
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows)
 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane oraz przepisów powiązanych z ustawą
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • samodzielność w podejmowaniu decyzji
 • prawo jazdy kat B -umiejętność prowadzenia samochodu
 • umiejętność pracy w zespole, uczciwość
 • rzetelność, staranność i obowiązkowość
 • wysoka kultura osobista
 • odpowiedzialność za powierzone zadania
 • odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w administracji
 • wykształcenie: wyższe techniczne budowlane lub architektoniczne
 • zdolność analitycznego myślenia i umiejętność argumentowania przy podejmowaniu rozstrzygnięć

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie uprawnień budowlanych
 • kopia prawa jazdy
 • kopie świadectw pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia zaświadczenia z Izby Inżynierów Budownictwa

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-18
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 81 53-44-772, 81 53-44-773

Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie (liczy się data wpływu do PINB m Lublin) nie będą brane pod uwagę.
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie o jej terminie.
Wynagrodzenie zasadnicze ok 2.900 zł -3.200 zł brutto miesięcznie.
Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Inspektor nadzoru budowlanego

Lublin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna