Inspektor nadzoru budowlanego
Złotoryja
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Złotoryi

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Złotoryi

Warunki pracy

Praca biurowa z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego (czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie), kserokopiarki i inne urządzenia biurowe. Pomieszczenia biurowe usytuowane na parterze budynku - budynek wyposażony jest w windę oraz toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych. Praca poza siedzibą urzędu związana z wyjazdami na kontrole na terenie powiatu złotoryjskiego, w czasie których możliwe jest działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, z pracą na wysokości oraz kierowanie pojazdem służbowym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • - inspekcja budów i innych obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego oraz przygotowywania dokumentów w toku postępowania administracyjnego;
 • - prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie oddawania obiektów do użytkowania
 • - prowadzenie inspekcji w zakresie właściwości utrzymania obiektów budowlanych;
 • - prowadzenie akcji kontrolnych;
 • - przygotowywanie projektów decyzji i postanowień z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
 • - prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstawania katastrof budowlanych;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe dopuszczalne wykształcenie średnie - budowlane,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • uprawnienia budowlane
 • umiejętność obsługi komputera
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość ustawy Prawo budowlane, rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia uprawnień budowlanych
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie (decyduje data wpływu do kancelarii Powiatowego Inspektoratu Nadzoru budowlanego w Złotoryi) nie będą brane pod uwagę. List motywacyjny oraz każde z oświadczeń mają być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i/lub testu. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
Wynagrodzenie zasadnicze obliczone wg kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na rok 2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. przy uwzględnieniu mnożnika określonego stosownie do treści załącznika nr 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 125 z późniejszymi zmianami) oraz dodatek za wysługę lat od wynagrodzenia zasadniczego, odpowiedni do zaliczonego okresu pracy. Stanowisko inspektora nadzoru budowlanego zostało zaliczone do grupy stanowisk wspomagających w służbie cywilnej na podstawie załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia.
Metody i techniki naboru:
1. weryfikacja formalna ofert (ocena dokumentów złożonych przez kandydatów pod kątem terminowości, kompletności oraz spełnienia wymagań formalnych);
2. rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której zostanie dokonana ocena wiedzy niezbędnej do wykonywania zadań na stanowisku, a w szczególności wiedzy w zakresie aktów prawnych, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu oraz doświadczenia zawodowego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (076) 8782950.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor nadzoru budowlanego

Złotoryja

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna