Inspektor nadzoru budowlanego
Żywiec
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żywcu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw orzecznictwa i inspekcji
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Żywcu

Warunki pracy

Praca biurowa i w terenie. Praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego ( czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin), kserokopiarki i innych urządzeń biurowych oraz samochodu służbowego w terenie. Praca w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na parterze budynku. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Częsty kontakt z interesantami inspektoratu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • działalność inspekcyjno-kontrolna, w tym przeprowadzanie kontroli budów i obiektów budowlanych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,
 • przygotowanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń, pism, sporządzanie protokołów z oględzin, sprawozdań,
 • udział w postępowaniach wyjaśniających w sprawie przyczyn katastrof budowlanych,
 • należyte i terminowe załatwianie skarg i wniosków, przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane w dowolnej specjalności
 • Uprawnienia budowlane
 • Znajomość ustaw: Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o dostępie do informacji publicznej i aktów wykonawczych
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres, komunikatywność i samodzielność,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe budowlane, architektoniczne,
 • Doświadczenie pracy w organach nadzoru budowlanego lub administracji architektoniczno - budowlanej,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia uprawnień budowlanych,
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Dokument potwierdzajacy wykształcenie wyższe budowlane lub architektoniczne,

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-29
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żywcu
  ul. Bracka 30, 34-300 Żywiec

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Przewidywany termin zatrudnienia 01.05.2019 r.
Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie (decydująca data wpływu do kancelarii Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żywcu) nie będą brane pod uwagę. List motywacyjny oraz każde oświadczenie mają być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej o postępowaniu kwalifikacyjnym. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 33 860-20-61 w godzinach 7.00-15.00. Oferty po ukończonym naborze można odebrać w terminie 3 miesięcy, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone .

Inspektor nadzoru budowlanego

Żywiec

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna