Inspektor nadzoru budowlanego
Legionowo
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw kontrola przestrzegania i stosowania przepisów Prawa budowlanego - prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Warunki pracy

- Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera,
- Obsługa interesantów,
- Praca w systemie ośmiogodzinnym jednozmianowym,
- Praca w terenie związana z działalnością kontrolną - możliwość występowania barier
architektonicznych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Działalność kontrolna w terenie w zakresie prowadzonych postępowań,
 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych, postanowień, odpowiedzi, wystąpień oraz innych pism w zakresie kompetencji PINB,
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie Wykształcenie: średnie techniczne w zakresie budownictwa ogólnego
 • znajomość przepisów Prawa budowlanego i Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie powszechnie stosowanych edytorów tekstów,
 • prawo jazdy kat. B, uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie bądź bez ograniczeń
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • Komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów,
 • Dobra organizacja pracy własnej.
 • uprawnienia budowlane

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-12
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty otrzymane po terminie lub nie spełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą informowane. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje P. Waldemar Graczyki nr tel. (0 22) 774 51 53

Inspektor nadzoru budowlanego

Legionowo

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna