Inspektor nadzoru budowlanego
Wieliczka
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieliczce

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieliczce

Warunki pracy

Biura inspektoratu znajdują się na I piętrze, brak windy, dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Praca biurowa z dokumentami w siedzibie Inspektoratu z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera powyżej 4 godzin dziennie. Telefoniczne kontakty z klientem zewnętrznym. Przeprowadzanie kontroli i inspekcji na terenie powiatu wielickiego. Praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej, kierowanie pojazdem kat. B. Praca na wysokości powyżej 3 metrów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • inspekcja terenowa: w zakresie budów i stanów technicznych obiektów budowlanych,
 • kontrola dokumentów dot. prowadzonych robót budowlanych, przekazywania obiektów budowlanych do użytkowania, utrzymania i użytkowania istniejących obiektów budowlanych,
 • przygotowywanie projektów: pism, postanowień, decyzji w zakresie działań prowadzonych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
 • przyjmowanie stron,
 • gromadzenie akt administracyjnych,
 • prowadzenie rejestrów wynikających z przepisów Prawa budowlanego,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w organach administracji publicznej lub 3 lata w sektorze związanym z budownictwem,
 • znajomość przepisów prawa budowlanego i aktów wykonawczych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • umiejętność interpretacji w/w przepisów,
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie,
 • bardzo dobra obsługa komputera i innych urządzeń biurowych,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • odpowiedzialność, terminowość i odporność na stres,
 • dobra organizacja własnej pracy,
 • zdolność analitycznego myślenia
 • prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy,
 • Kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-05
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia", osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 05.08.2019r. / data wpływu/
Oferty nie spełniające wymogów formalnych i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Wieliczce przy ul. Stromej 11.
W ofercie należy podać adres poczty elektronicznej i nr telefonu.
CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz oryginalny i odręczny podpis.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami/kami.
W zależności od liczby zakwalifikowanych osób kandydaci/tki zostaną zaproszeni do udziału w części pisemnej i/lub ustnej na rozmowę kwalifikacyjną.
Kandydaci/tki zakwalifikowani, zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie.
Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Dodatkowe informacje w kwestii naboru można uzyskać pod numerem telefonu 12 288 04 88.
Uwaga:
Zgodnie z art. 80 ust. 1 o służbie cywilnej członek korpusu służby cywilnej nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu, ani wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do służby cywilnej. Stosownie do ust. 2 tego samego artykułu, urzędnik służby cywilnej nie może podejmować zajęć zarobkowych bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu. Sformułowanie „zajęcia zarobkowe” oznacza wykonywanie wszelkich zajęć związanych z uzyskiwaniem dochodów w ramach różnorodnych form prawnych (np. umowy cywilnoprawnej, działalności gospodarczej).

Inspektor nadzoru budowlanego

Wieliczka

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna