Inspektor nadzoru budowlanego
Poznań
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw kontroli
w Wydziale Inspekcji i Kontroli

Warunki pracy

praca w terenie, stres związany z obsługą interesantów, krajowe wyjazdy służbowe, praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie działalności inspekcyjno- kontrolnych w terenie, w celu skontrolowania przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych.
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach katastrof budowlanych, w celu wzięcia udziału w pracach komisji dla wyjaśnień okoliczności powstania katastrofy budowlanej.
 • Przeprowadzanie kontroli obowiązkowych zakończonej budowy obiektu budowlanego, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach obiektów i robót budowlanych w celu rozpatrzenia decyzji pozwolenia na użytkowanie.
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, w celu ustawowego postępowania zgodnie z Kodeksem Postępowania administracyjnego.
 • Prowadzenie kontroli problemowych i doraźnych działalności administracji architektoniczno- budowlanej w stosunku do starosty oraz powiatowych organów nadzoru budowlanego, w celu poprawy proawdzenia postępowań administracyjnych przez te organy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • Znajomość przepisów Prawa budowlanego, Kodeksu postępowania administracyjnego, warunków technicznych oraz ogólna znajomość procedur realizowanych w administracji publicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Praktyka w wykonawstwie
 • prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dyplomu
 • Kopia uprawnień budowlanych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-03
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Aplikacje kandydatów niewyłonionych w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.

Inspektor nadzoru budowlanego

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna